Fisketorvet 4-6. 10. sal, 5000 Odense C
Kontakt os: 69166610

Kontakt klinikken

 

 

TELEFONTID

Du kan kontakte sekretæren dagligt i telefontiden for tidsbestilling, receptfornyelser m.m. på 69166610

 

TELEFONKONSULTATION

Hvis du er i et igangværende forløb i klinikken, kan du desuden kontakte Kathrine Dahler-Eriksen dagligt kl.12.30-13.00,  undtagen om fredagen.

 

KOMMUNIKATION VIA HJEMMESIDEN

Du kan forny recepter via lægevejen.dk eller via sundhed.dk. Du kan skrive med os i øvrigt kortfattet per e-mail via laegevejen.dk (se menuen), her tager vi dog ikke imod tidsbestillinger eller aflysninger.

 

AFBUD

Hvis du bliver forhindret i at møde til en konsultation, skal du ringe afbud i god tid. Klinikken har venteliste, og det er vigtigt, at din tid kan tilbydes til en anden patient.

Udredning og behandling i klinikken forudsætter, at du møder stabilt til alle aftaler. I modsat fald bliver udrednings-/behandlingsforløbet afsluttet.

 

FORNYELSEE AF RECEPT

Mens du er i behandling i klinikken kan du få fornyet recepter på den medicin, som vi har aftalt, at du behandles med. Recepter kan fornyes hos sekretæren, på Lægevejen.dk eller via dette link på Sundhed.dk. - Medicinkortet.

Når behandlingsforløbet er afsluttet, er det din praktiserende læge der skal forny dine recepter.

 

BEHOV FOR AKUT PSYKIATRISK HJÆLP

Ved behov for akut psykiatrisk hjælp kan klinikken kontaktes i telefontiden, såfremt du er i behandlingsforløb her. Hvis det ikke er muligt at kontakte klinikken kan du henvende dig til psykiatrisk akutmodtagelse, Odense på telefon 99 44 91 40

 

 

 

Telefontider sekretariat

Mandag
Tirsdag
Kl. 08.00-9.45
Onsdag
Kl. 08.00-9.45
Torsdag
Kl. 08.00-9.45
Fredag

Åbningstider

Mandag
Kl. 9-17
Tirsdag
Kl. 8-15
Onsdag
Kl. 8-15
Torsdag
Kl. 8-15
Fredag

Klinikken er ferielukket uge 29, 30, 31 og 32

Behandling

Klinikken er en voksenpsykiatrisk speciallægepraksis der har overenskomst med sygesikringen. Man skal være fyldt 18 år, for at blive henvist hertil. Der er ingen egenbetaling. Henvisning sker via egen læge. Hvis du har fået en henvisning, skal du selv kontakte klinikken og få en tid.

Der udfærdiges IKKE speciallægeerklæringer. 

Ventetider fremgår af Sundhed.dk

 

AKKREDITERING

I foråret 2020 blev klinikken akkrediteret i henhold til DDKM. Se certifikat her 

Læs rapporten her

 

TILSYN FRA STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED

Klinikken havde planlagt risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed oktober 2018. Alle målepunkter var opfyldt. Læs her

 

 

 

Forløbet i klinikken

Ved de første konsultationer vurderes det, om du har en psykisk sygdom, der kræver psykiatrisk behandling. Sædvanligvis bliver det afklaret i løbet af 1 - 5 samtaler. Ved samtalerne vil du bl.a. blive spurgt om dine symptomer og tidligere psykisk sygdom. Forsamtalerne afsluttes med, at vi taler om konklusionen og hvad der videre skal ske.

Behandling

Hvis du tilbydes behandling, vil du få information om, hvad behandlingen indebærer. Nogle gange kan klinikken ikke tilbyde behandling, men så vil du blive informeret om evt. andre muligheder. I så fald får din praktiserende læge besked, og I skal aftale, hvad der videre skal ske. 

Pårørende

Du er velkommen til at tage dine pårørende med til konsultationerne. Det kan ofte være en god idé at aftale det på forhånd.

Afslutning

Ved den afsluttende samtale bliver du informeret om prognose og om anbefalinger til evt. videre behandling. Hvis du har givet tilladelse til det, vil din praktiserende læge få tilsendt en kort orientering om forløbet.

Hvis du bliver syg igen

Hvis du bliver syg igen (efter behandlingen er afsluttet), skal du kontakte din praktiserende læge. Lægen vurderer, hvad der herefter skal ske.

 

Psykoterapi/Psykoedukation

Klinikken kan kun i begrænset omfang tilbyde psykoterapeutisk behandling - det vil bero på en individuel vurdering efter de første samtaler. Psykoterapi foregår primært i grupper.

Der er også i begrænset omfang mulighed for at tilbyde psykoedukative samtaler af ½ times varighed ved psykoterapeut Lene Jystrup, der er ansat i klinikken.

 

Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler jeg, Kathrine Dahler-Eriksen og ansatte i klinikken en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan jeg og ansatte i klinikken behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Undertegnede og ansatte i klinikken indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig): 

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mail adresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests mv.), evt. misbrug, seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Udveksling af laboratorieprøver/ekg med sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelse i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed 

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysninger vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende og evt. nyvalgt læge
 • Ved henvisning til sygehus videregives oplysninger til sygehuset og din praktiserende læge
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregivelse af dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1) (c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Udveksling af svar på laboratorieprøver fra sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §49 og sundhedsloven
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og evt. nyvalgt læge og i nogle tilfælde til sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens §43
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens §45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • Novax (systemhus), revisor og bogholder.

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. Automatiseret individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på tlf: 69166610 eller på nedenstående:

Adresseoplysninger på klinikken:

Kathrine Dahler-Eriksen, Speciallæge i psykiatri

Fisketorvet 4-6, 10.sal

5000 Odense C

 

Odense den 30. oktober 2019

 

 

Rapportér utilsigtet hændelse

Patienter og pårørende kan rapportere utilsigtede hændelser

 

Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt

Det er vigtigt at kende til utilsigtede hændelser eller fejl i behandlingen. Sundhedsvæsenet kan lære af utilsigtede hændelser og på den måde forebygge, at andre bliver udsat for det samme.

 

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er en situation, hvor:

 • noget ikke går som forventet
 • en patient er kommet til skade, eller har været i risiko for at blive skadet

En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen, at "dette må ikke ske igen". Når du rapporterer, hjælper du sundhedsvæsenet med:

 • at lære af hændelsen
 • at forebygge, at det sker igen

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du:

 • får forkert dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl
 • får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk

 

Hvad kan jeg rapportere?

Som patient eller pårørende kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket i alle dele af sundhedsvæsenet.

Uanset hvor hændelsen skete, eller hvor den blev opdaget, kan den rapporteres.

Du kan rapportere hændelser, hvor mangler eller brister i sikkerheden førte til, at en eller flere personer blev skadet eller udsat for en risiko for skade.

 

Hvordan rapporterer jeg?

Du kan rapportere anonymt, men det er en fordel at skrive navn, e-mail og telefonnummer. Så er det muligt at kontakte dig, hvis der er behov for at få flere oplysninger til brug for beslutninger om, hvordan man bedst kan skabe øget patientsikkerhed.

Du kan rapportere en utilsigtet hændelse via Sundhed.dk.

Vær opmærksom på, at rapportering ikke er det samme som at klage eller at søge erstatning.

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er vi

Kathrine Dahler-Eriksen

Speciallæge i psykiatri

Uddannet læge fra Odense Universitet i 1992. Ph.d. grad fra Århus Universitet i 1999. Speciallæge i psykiatri i 2005 efter klinisk uddannelse i Vejle og i Tromsø. Praktiserende speciallæge siden 2008.3 årig psykodynamisk gruppeterapeutisk uddannelse fra IGA, Oslo, 2007. 1 årig mentaliseringsbaseret gruppeterapeutisk uddannelse i regi af IGA, København, 2014/2015.Godkendt specialist i psykodynamisk psykoterapi i 2016. 1 årig kognitiv uddannelse fra Center for kognitiv terapi, Århus, 2008. Mindfulness instruktør kursus i regi af Kognitiv Center Fyn 2008 og 2009. Introduktionskurser i ACT og Compassion Focused Therapy i henholdsvis 2010 og 2012. Introduktionskursus i Metakognitiv terapi 2018.

Formand for Danske Psykiatere og Børne-Ungdomspsykiateres Organisation (DPBO) fra november 2021. 

Medlem af FAPS regionsbestyrelse siden 2019. 

Medlem af FAPS repræsentantskab i flere perioder, aktuelt siden 2021. 

 

 

 

Læs mere →

Tina Buch Nielsen

Sekretær

Sekretær i klinikken siden 2010. 

Tina vil som regel være den første du møder i klinikken, eller taler med i telefonen. 

Hun tager sig af registreringer i journalen, tidsbestillinger, telefonopkald og mange andre opgaver. 

Læs mere →

Lene Jystrup

Socialrådgiver og psykoterapeut

Ansat i Kathrines praksis, har individuelle psykoedukative samtaler og psykoedukation i grupper. Fungerer desuden som co-terapeut i psykoterapigrupper. Uddannet socialrådgiver fra Den sociale højskole i Odense 1989. Har arbejdet som sagsbehandler og familiebehandler i Danmark og USA indtil 2003, herefter ansat som psykoterapeut i Studenterrådgivningen i Odense frem til 2017, og fra marts 2017 her i klinikken. Terapeutiske uddannelser: ”Tab og Traumer” v. Nini Leick og Marianne Davidsen-Nielsen (1997), diplomuddannelse i Systemisk Terapi fra Den Sociale Højskole (1999), Narrativ Terapi (Externa – Center for Narrativ Terapi 2007), Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi for behandlere (2009), diplom uddannelse i Counseling (Metropol 2012). I 2014 og 2016 Feedback Informed Treatment (FIT), Scott D. Miller, Intensivt kursus og Masterclass. Et-årig kognitiv terapeutisk uddannelse på Kognitiv Center Fyn (2017/2018).

 

Læs mere →

Lægevejen

Hvis du er i et igangværende forløb i klinikken, kan du via Lægevejen.dk bestille recepter og sende kortfattede e-mails. Kontakt sekretæren om oprettelse af adgang.

Du skal IKKE bruge Lægevejen.dk hvis du skal aflyse eller ændre en tid.

Find vej

Adresse: Fisketorvet 4-6, 5000 Odense C

Klinikken er beliggende i Odense i højhuset på Fisketorvet på øverste etage, 10. sal. Der er mulighed for parkering i parkeringskælder under Fisketorvet, der er bl.a. indkørsel fra Nørregade.

Benyt Odense Kommunes ruteplanlægger til at finde vej.

Ellers kan du beregne ruten med nedenstående link.

Link til Google maps her